Strona główna » Baza wiedzy » Bezpieczeństwo zawiesi łańcuchowych klasy 8

Bezpieczeństwo zawiesi łańcuchowych klasy 8

Bezpieczeństwo  zawiesi łańcuchowych to kluczowy czynnik bezpieczeństwa zdrowia i życia obsługujących ich pracowników. Każdy kto używa zawiesi łańcuchowych powinien o tym doskonale wiedzieć. Wierzymy, że tak właśnie jest, bo bezpieczeństwo zawiesi łańcuchowych to podstawa bezpieczeństwa ludzi i ładunku, niemniej jednak dla utrwalenia przypominamy poniżej te zasady jeszcze raz.
Oczywiście prawidłowo i solidnie wykonane zawiesie łańcuchowe to tylko jeden z elementów składowych bezpieczeństwa zawiesi. Ważnymi kwestiami są także takie czynniki jak ich prawidłowa eksploatacja oraz przechowywanie.
Temat bezpieczeństwa zawiesi łańcuchowych szerzej omawia norma PN-EN 818-4.

Bezpieczeństwo eksploatacji i montażu zawiesi łańcuchowych

Nasze zawiesia łańcuchowe służą do podnoszenia ładunków zgodnie z właściwymi normami europejskimi i krajowymi z wyjątkiem niżej wymienionych ograniczeń eksploatacji.
Zawiesia łańcuchowe powinny być stosowane wyłącznie przez przeszkolonych hakowych.

Przed każdym użyciem zawiesia powinno się zwrócić uwagę, aby zawiesie łańcuchowe:

 • Nie miało uszkodzeń, oddziałujących ujemnie na jego bezpieczeństwo i działanie. Do uszkodzeń takich zalicza się m.in. wszelkiego rodzaju pęknięcia, karby, rysy, przecięcia, ślady zużycia, odkształcenia, uszkodzenia powstałe w wyniku działania wysokiej temperatury, etc.
 • Nie posiadało węzłów oraz nie było skręcone.
 • Nie było prowadzone w trakcie pracy wzdłuż ostrych krawędzi bez odpowiednich zabezpieczeń.
 • Nie było przeciążone uderzeniami i udarami.
 • Nie było używane w niedopuszczalnej konfiguracji.
 • Nie było stosowane w zakresie udźwigu przekraczającym podaną wartość DOR na tabliczce znamionowej.
 • Posiadało czytelną tabliczkę znamionową z nieprzeterminowaną datą przeglądu. Nigdy nie używaj zawiesia bez czytelnej identyfikacji!
 • Nie było obciążone niesymetrycznie bez odpowiednich zabezpieczeń,
 • Przy możliwości skrócenia cięgien, było prawidłowo stosowane i obciążane.

Należy pamiętać także aby:

 • Znać ciężar ładunku, środek ciężkości i mieć pewność, że ładunek jest gotowy do przenoszenia i nie występują żadne przeszkody mogące zakłócić podnoszenie.
 • Nie stawać na ładunku podczas przenoszenia.
 • Nie przechodzić ani nie stawać pod zawieszonym ładunkiem ani w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 • Wziąć pod uwagę to, że ładunek może się kołysać lub obracać.

Ograniczenia temperaturowe eksploatacji zawiesi łańcuchowych

Jeśli zawiesie łańcuchowe ma być eksploatowane w wysokich temperaturach (> 200ºC), należy odpowiednio zredukować jego udźwig. I tak:

 • dla temperatury pracy zawiesia w zakresie od -40ºC do 200ºC, należy stosować współczynnik redukcji dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) równy 1,
 • dla temperatury pracy zawiesia w zakresie od 200ºC do 300ºC, należy stosować współczynnik redukcji dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) równy 0,9,
 • dla temperatury pracy zawiesia w zakresie od 300ºC do 400ºC, należy stosować współczynnik redukcji dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) równy 0,75,
 • temperatura pracy zawiesia poniżej -40ºC i powyżej 400ºC, jest niedopuszczalna.

Ograniczenia udarowe eksploatacji zawiesi łańcuchowych

W przypadku obciążeń udarowych na jakie narażone są zawiesia łańcuchowe, należy zastosować odpowiedni współczynnik redukcji dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR). I tak:

 • dla lekkich uderzeń, powstających np. w wyniku przyspieszenia podnoszenia i opuszczania ładunku, wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) należy pomnożyć przez współczynnik redukcji równy 1,
 • dla średnich uderzeń, powstających np. w wyniku obsunięcia się łańcucha podczas jego dopasowania do kształtu ładunku, wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) należy pomnożyć przez współczynnik redukcji równy 0,7,
 • silne uderzenia, powstające np. w wyniku wpadnięcia ładunku w nieobciążony łańcuch są niedopuszczalne.

Ograniczenia obciążeniowe eksploatacji zawiesi łańcuchowych

W przypadku obciążania łańcucha cięgna zawiesia ładunkiem o ostrych krawędziach także należy stosować odpowiedni współczynnik redukcji. I tak:

 • dla ładunku, oddziałującego na łańcuch cięgna krawędzią o promieniu większym od iloczynu liczby 2 i średnicy materiału łańcucha, wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) należy pomnożyć przez współczynnik redukcji równy 1,
 • dla ładunku, oddziałującego na łańcuch cięgna krawędzią o promieniu większym od średnicy materiału łańcucha (ale mniejszym od iloczynu liczby 2 i średnicy materiału łańcucha), wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) należy pomnożyć przez współczynnik redukcji równy 0,7,
 • dla ładunku, oddziałującego na łańcuch cięgna krawędzią o promieniu równym lub mniejszym od średnicy materiału łańcucha, wartość dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR) należy pomnożyć przez współczynnik redukcji równy 0,5,

W przypadku niesymetrycznego rozkładu ciężaru podnoszonego ładunku przy pomocy zawiesi łańcuchowych wielocięgnowych, udźwig należy zredukować o jedno cięgno łańcucha, np.: zawiesie 3- lub 4 cięgnowe należy zaszeregować jako zawiesia 2-cięgnowe. W przypadku wątpliwości należy przyjąć, że tylko jedno cięgno jest nośne.

Należy także pamiętać, że:

 • kąt krawędzi nie może być mniejszy niż 90º,
 • ogniwa łańcucha powinny być zabezpieczone przed wygięciem lub odkształceniem, a także nacięciami lub wyżłobieniami,
 • zawiesia powinny być mocowane tak, aby łańcuch nie zsuwał się z krawędzi ładunku podczas transportu,

Należy również skonsultować dopuszczalność stosowania zawiesi w środowiskach agresywnych. Łańcuchy i części nie mogą być używane w warunkach alkalicznych lub kwaśnych.

Konserwacja zawiesi łańcuchowych

Zawiesia łańcuchowe powinny podlegać co najmniej raz w roku sprawdzeniu przez odpowiedzialną, kompetentną osobę pod kątem zewnętrznych wad, odkształceń, zużycia, korozji, pęknięć, złamań, ect. Kontrolę taką wykonuje się u producenta. Nie zwalania to użytkownika z kontroli bieżącego stanu zawiesia łańcuchowego, która powinna być wykonana każdorazowo przed rozpoczęciem pracy z danym zawiesiem oraz w trakcie jego użytkowania. Kontrole okresowe powinny być wykonywane co kwartał lub częściej uwzględniając intensywność pracy zawiesia. Powinny być one odnotowywane każdorazowo w karcie zawiesia.

Wycofanie zawiesia łańcuchowego z eksploatacji

 • Zawiesie łańcuchowe powinno zostać wycofane z eksploatacji w przypadku braku tabliczki znamionowej, braku jej czytelności oraz z przeterminowaną datą przeglądu.
 • Zawiesia łańcuchowe powinny być wycofane z użytku także w przypadku wystąpienia widocznych uszkodzeń takich jak: wszelkiego rodzaju pęknięcia, karby, rysy, przecięcia, ślady zużycia, odkształcenia, uszkodzenia powstałe w wyniku działania wysokiej temperatury, etc.

Kupując u nas zawiesia łańcuchowe zyskujesz: